Červen 2020 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Červen 2020

Zprávy z OMR

Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku, z.s. Rakovník
přijaté dne 17.června 2020.


Sněm schvaluje:
1. Výsledky volby do mandátové,návrhové a volební komise
2. Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku Rakovník o činnosti OMS za uplynulé období,včetně vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu v roce 2019.
3.  Zprávu myslivecké komise za rok 2019.
4. Zprávu kynologické komise za rok 2019.
5. Zprávu střelecké komise za rok 2019.
6. Zprávu kulturně
výchovné komise za rok 2019.
7. Zprávu o finančním hospodaření OMS za rok 2019.
8.  Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2020.Podle jednotlivých kapitol.
9.  Snížení počtu členů okresní myslivecké rady OMS Rakovník na 5 členů
10.  Volbu kandidátů do okresní myslivecké rady OMS
11. Volbu kandidátů do okresní dozorčí rady        
12. Volbu delegáta na sbor zástupců ČMMJ,z.s.,konaného dne 11.7.2020 pana Pavla Pýchu.

Sněm bere na vědomí:
- zprávu Okresní dozorčí komise přednesené panem Jiřím Fuchsem
- obsah vystoupení hostů: ing.Libora Tomici z MěÚ Rakovník.
- MVDr.Štěpána Plašila ze Státní veterinární správy Rakovník.

Sněm ukládá:
Členům OMS Rakovník  o  předání informací z jednání okresního mysliveckého sněmu všem členům v místních mysliveckých spolků a honebních společenstvech.

Radě Okresního mysliveckého spolku ČMMJ sněm ukládá:
1. Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2020, včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol.
2. Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců.
3. Průběžně informovat členy ČMMJ, OMS Rakovník o mysliveckém dění.
4. Tlumočit hlavnímu spolku ČMMJ
nespokojenost a pasivitu vůči členské základně, která byla členy oprávněně kritizována.

Usnesení bylo na řádném volebním okresním sněmu OMS Rakovník dne 17.června 2020 schváleno všemi přítomnými členy s hlasovacím právem.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky